Gaviscon®: hoe vaak per dag, brandend maagzuur en indigestie (2023)

Inhoudsopgave

 • Introductie: wat is Gaviscon®?
 • Gaviscon® dosering: hoe werkt het en hoe wordt het gebruikt?
 • Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor Gaviscon®
 • Gaviscon®: interacties en bijwerkingen
 • Zwangerschap en borstvoeding met Gaviscon®
 • Opmerkingen over Gaviscon® (methode van conservering, geldigheid)

Vragen en antwoorden

Introductie: wat is Gaviscon®?

Gaviscon®is een medicijn voorbehandeling van incidenteel brandend maagzuur, een veel voorkomende aandoening bij patiënten met maagzweren (een ronde of ovaalvormige laesie van het slijmvlies van de maag of de twaalfvingerige darm, gevormd door de bijtende werking van spijsverteringssappen in de zure omgeving van de maag) ofgastro-oesofageale reflux(multifactoriële klinische aandoening die wordt veroorzaakt door een storing in de onderste slokdarmklep of sluitspier, waardoor een abnormale opstijging van zure stoffen uit de maag mogelijk wordt, waardoor oprispingen, brandend maagzuur en retrosternale pijn worden veroorzaakt) aandoeningen die een gevoel vanzuurgraaddie zelfs de mond kan bereiken. Bevat twee actieve ingrediënten: denatriumalginaaten denatriumbicarbonaatin een vaste doseringsverhouding.

In het bijzonder Gaviscon®behoort tot de categorie vanAntiulceraen specifiek Andere geneesmiddelen voor de behandeling van maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte.
Er zijn verschillende farmaceutische vormen op de markt verkrijgbaar (sommige gearomatiseerd):

 • Kauwbare tablettenvan 250 mg + 133,5 mg of van 500 mg + 267 mg;
 • Orale suspensievan 500 mg + 267 mg in 10 ml in fles of in sachets voor eenmalig gebruik.

Er is ook het medicijnGaviscon voorschot, dat behoort tot dezelfde categorie geneesmiddelen tegen maagzweren en dat natriumalginaat 106 mg + kaliumbicarbonaat 78 mg/10 ml bevat. Het is verkrijgbaar als orale suspensie.

Gaviscon®kan worden voorgeschreven metOTC-recept(vrij verkrijgbaar) zelfzorggeneesmiddelen zonder recept.
Gaviscon Advance - Suspensie kan worden voorgeschreven metRecept RR- geneesmiddelen op medisch voorschrift. Onlangs is Gaviscon Advance heringedeeld als geneesmiddel dat behoort tot de terugbetalingsband C, d.w.z. een geneesmiddel dat volledig door de patiënt wordt betaald maar nog steeds op medisch voorschrift is.

Gaviscon-dosering®: hoe werkt het en hoe wordt het gebruikt?

Gaviscon®het wordt gebruikt om de symptomen van te verlichtenbuikpijnaf en toe. Het werkingsmechanisme is niet afhankelijk van de opname in de systemische circulatie.
De twee natriumzouten (alginaat en bicarbonaat), die in Gaviscon zitten®, kunnen snel reageren met het maagzuur dat in de maag aanwezig is en een alginezuurgel vormen die dankzij zijn pH (pH is een waarde die de zuurgraad van een oplossing of omgeving aangeeft) bijna neutraal is en door zijn vermogen om te drijven ( zelfs gedurende 4 uur) op de maaginhoud, waardoor een barrière wordt gevormd die de terugvloeiing van zure stoffen uit de maag verhindert (gastro-oesofageale reflux). Dit vergemakkelijkt ook degenezing van een slijmvlies van de slokdarmmogelijk beschadigd door contact met maagsappen. In zeer ernstige gevallen van reflux kan de barrièregel in de maag worden geduwd in plaats van de maaginhoud, waardoor een verzachtend effect wordt uitgeoefend.


Dosering

Volg voor de meest geschikte dosering altijd het advies van uw arts.

Kauwtabletten (aardbeiensmaak en muntsmaak)
Overvolwassenen en tieners(12-18 jaar):

 • 1-2 tabletten van 500 mg + 267 mg na de maaltijd en voor het slapen gaan;
 • 2-4 tabletten van 250 mg + 133,5 mg na de maaltijd en voor het slapen gaan.

De tabletten moeten oraal worden ingenomen en er moet goed op worden gekauwd (ze kunnen beetje bij beetje worden gebroken en gekauwd). Dan kun je wat water drinken.

Orale suspensie
Volwassenen en tieners(12-18 jaar):

 • 10-20 ml (tweede-vierde streepje van de maatbeker of 2-4 maatlepels of 1-2 sachets voor één portie) na de maaltijd en voor het slapen gaan.

Schud de suspensie voor gebruik en neem het geneesmiddel oraal in zonder water.

In deoudere patiëntenhet is niet nodig om de dosering te veranderen.
In depatiënten met nierinsufficiëntie, kan het verminderde vermogen om de zouten in het medicijn in de urine te verwijderen, de elektrolytenbalans ernstig aantasten.

Voordat u de Gaviscon inneemt®vertel het uw arts als u nierproblemen heeft of in het verleden heeft gehad (nierfalen).

Bent u vergeten Gaviscon in te nemen?®neem geen dubbele dosis om een ​​vergeten dosis in te halen.
Als u vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.


Overdosis

Elke overdosis kan leiden tot eenopgezette buik: in dit geval toevlucht nemen tot symptomatische behandeling door generieke ondersteunende maatregelen te nemen.

Gaviscon waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen®

Gaviscon®is gecontra-indiceerd bij patiënten metovergevoeligheid voor de werkzame stof, salicylaten of een van de hulpstoffen in de farmaceutische vorm, zoals methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat (zie hieronder).
Niet gebruiken voor langdurige behandelingen. Als de symptomen na 7 dagen niet verbeteren, is herbeoordeling van het klinische beeld noodzakelijk.
Bij adolescenten (12-18 jaar) alleen gebruiken als dit duidelijk nodig is en onder strikt medisch toezicht.

Gaviscon®bevat:

 • Natrium, wordt dit medicijn als natriumrijk beschouwd. Hiermee moet rekening worden gehouden in gevallen waarin een bijzonder zoutarm dieet wordt aanbevolen, bijvoorbeeld in sommige gevallen van congestief hartfalen en nierinsufficiëntie:
  • 391 mg natrium (17 mmol) komt ongeveer overeen met 20% van de door de WHO aanbevolen maximale dagelijkse inname van 2 g natrium voor een volwassene;
  • 126,5 mg (5,5 mmol) natrium per kauwtablet van 500 mg + 267 mg, overeenkomend met ongeveer 6% van de door de WHO aanbevolen maximale dagelijkse inname;
  • 63,25 mg (2,75 mmol) natrium per 250 mg +133,5 mg kauwtablet, overeenkomend met ongeveer 3% van de door de WHO aanbevolen maximale dagelijkse inname;
  • 142,6 mg (6,2 mmol) natrium per dosis van 10 ml suspensie voor oraal gebruik en suspensie voor oraal gebruik met muntsmaak, overeenkomend met ongeveer 7% van de door de WHO aanbevolen maximale dagelijkse inname;
 • Voetbal: Voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van patiënten methypercalciëmie,nefrocalcinose(een overmatige afzetting van calcium in de nieren) enierstenencalciumbevattende recidieven;
 • Aspartaam:is een bron van fenylalanine dat schadelijk kan zijn voor patiënten met fenylketonurie;
 • Parahydroxybenzoaten: methylparahydroxybenzoaat (40 mg/10 ml suspensie) en propylparahydroxybenzoaat (6 mg/10 ml suspensie) kunnen allergische reacties veroorzaken (mogelijk vertraagd);
 • Benzyl alcohol: Kan allergische reacties veroorzaken. Grote hoeveelheden moeten met voorzichtigheid worden ingenomen en alleen indien nodig, vooral bij patiënten die zwanger zijn, borstvoeding geven, lever- of nierinsufficiëntie hebben vanwege het risico op accumulatie en toxiciteit (metabole acidose).

Gaviscon®: interacties en bijwerkingen

Het is mogelijk dat wanneer twee of meer medicijnen samen worden ingenomen, een of meer van deze medicijnen met elkaar interfereren, waardoorzelfs ernstige bijwerkingen. Dit zijn relatief zeldzame gebeurtenissen en komen niet bij alle patiënten voor. Bovendien zijn de intensiteit en ernst van de interactie afhankelijk van verschillende factoren: gebruikte dosering, duur van de behandeling, gelijktijdige toediening, dieet en/of genetische samenstelling van de patiënt. Vraag altijd uw arts of apotheker om advies bij het starten van een medicamenteuze behandeling.

De zouten in Gaviscon®, door de maagzuurgraad te remmen, kunnen ze de pH verhogen en daardoor de absorptie en de farmacodynamische activiteit van andere geneesmiddelen die tegelijkertijd worden ingenomen beïnvloeden. Het is raadzaam om eeninterval van minimaal twee uurtussen het nemen van Gaviscon®en die van andere drugs, vooral:

 • Sommige soortenantibiotica(tetracyclines, fluorchinolonen)
 • Medicijnen voorBloedarmoede(ijzerzouten)
 • Medicijnen voorhypothyreoïdie(schildklierhormonen)
 • Geneesmiddelenantimalariamiddelen(clorochina)
 • Medicijnen voorosteoporose(bisfosfonaten)
 • Geneesmiddelen voor deprostaatkanker(estramustine).
 • Lithium: de gelijktijdige inname van Gaviscon®en lithium kan de plasmaconcentratie van lithium verlagen. Het is raadzaam om gelijktijdige toediening te vermijden.
 • Desanfetamine: medetoediening van Gaviscon®kan de absorptie en daardoor de blootstelling aan dexamfetamine verhogen. Het is raadzaam om de bloeddruk en hartslag te controleren.


Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Als u een van deze klachten ervaart, stop dan met het innemen en informeer onmiddellijk uw arts.
Zeer zelden Gaviscon®kan veroorzaken:allergische reacties, zelfs ernstige (anafylactische of anafylactoïde reacties), reacties vanovergevoeligheiddie kan worden gemanifesteerd door roodheid van de huid vergezeld vanjeuk(netelroos), moeite met ademhalen (bronchospasmen), verhoogde gasvorming in de maag en darmen (flatulentie),misselijkheid, zwelling (oedeem).


Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Als u bijwerkingen ervaart, inclusief bijwerkingen die niet in dit artikel staan ​​vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Het melden van vermoedelijke bijwerkingen, die optreden na de vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel, is belangrijk omdat het een continue monitoring van de baten/risicoverhouding mogelijk maakt. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en patiënten wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het landelijke meldsysteem ophttps://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van uw geneesmiddelen.

Gaviscon®heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Zwangerschap en borstvoeding met Gaviscon®

Klinische studies hebben geen enkel effect aangetoond opvruchtbaarheid, op het voortplantingsvermogen en geen risico op misvormingen of foetale toxiciteit bij het gebruik van Gaviscon®.
Gaviscon®kan worden gebruikt door zwangere vrouwen en tijdensvoedertijdindien klinisch nodig.

Opmerkingen over Gaviscon®(conserveringsmethoden, geldigheid)

Houd alle geneesmiddelen buiten het zicht en bereik van kinderen.

Detablettenkauwtabletten hebben een houdbaarheid van2 jaar. Na eerste opening van de container moet het geneesmiddel worden geconsumeerdbinnen 6 maanden; na deze periode moet het resterende geneesmiddel worden weggegooid. Bewaren in de originele verpakking bij een temperatuur beneden 25°C (tabletten met aardbeiensmaak) of 30°C (tabletten met muntsmaak)
Deorale suspensieheeft een geldigheid van3 jaar, degene op smaak gebracht met munt2 jaar. Bewaren in de originele verpakking bij een temperatuur beneden 25°C (suspensie in injectieflacon) of 30°C (suspensie in sachets met enkelvoudige dosis).
De geldigheidsduur heeft altijd betrekking op het correct opgeslagen product in de onbeschadigde verpakking.
Om schade aan het milieu te voorkomen, mogen geneesmiddelen niet via het afvalwater of het huisvuil worden weggegooid. Vraag altijd aan uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt.

Vragen en antwoorden

Waar wordt Gaviscon® voor gebruikt?

Gaviscon®behoort tot de categorie geneesmiddelen voor de behandeling van maagzweren en is geïndiceerd voor de behandeling van symptomen van incidenteel brandend maagzuur en gastro-oesofageale reflux.

Wanneer moet Gaviscon® worden ingenomen?

Gaviscon®het moet oraal worden ingenomen, na de hoofdmaaltijden van de dag en vlak voor het naar bed gaan.

Hoe neemt u Gaviscon® in?

De tabletten moeten beetje bij beetje worden gekauwd, eventueel met behulp van een beetje water. De suspensie moet worden geschud en zonder water worden ingenomen. Neem niet meer dan 4 tabletten/sachets per dag in.

Wat zijn de bijwerkingen van Gaviscon®?

Gaviscon®zelden kan het anafylactische of anafylactoïde reacties, urticaria, bronchospasmen, winderigheid, misselijkheid en oedeem veroorzaken.

Hoe lang houdt het effect van Gaviscon® aan?

De actieve principes van Gaviscon®, door te reageren met maagzuur, vormen ze een gel met een bijna neutrale pH die ongeveer 4 uur op de maaginhoud blijft drijven, waardoor gastro-oesofageale reflux wordt voorkomen.

FAQs

Gaviscon®: hoe vaak per dag, brandend maagzuur en indigestie? ›

Instructies voor gebruik Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: neem bij het optreden van klachten 2 tot 4 kauwtabletten in na de maaltijd en voor het slapengaan, maximaal 4 keer per dag.

Hoe vaak mag je gaviscon gebruiken? ›

Voor een goede zuurbindende werking moet het medicijn namelijk fijn verdeeld zijn. Om maagklachten te voorkomen: neem dit medicijn een uur na elke maaltijd, en voor u gaat slapen. U kunt tussendoor ook een dosis nemen, maar neem het niet vaker dan eens in de 2 uur.

Wat te doen bij een indigestie? ›

Wat kun je zelf doen tegen dyspepsie?
 1. Eet niet te veel, niet te vet en pas op met gekruid voedsel.
 2. Drink geen of weinig koffie, frisdrank en alcohol.
 3. Eet niet te snel en kauw goed.
 4. Zorg dat je niet meteen na de maaltijd gaat liggen.
 5. Vermijd knoflook, peulvruchten, ui en koolsoorten.
 6. Drink voldoende water.
Mar 22, 2023

Hoe lang duurt het voordat gaviscon werkt? ›

Bij maagklachten, zoals brandend maagzuur, pijn door opkomend maagzuur of een opgeblazen gevoel met misselijkheid. De maagklachten verminderen binnen een kwartier. De werking houdt tot 4 uur aan.

Hoeveel gaviscon duo per dag? ›

Gebruik bij volwassenen (inclusief ouderen) en kinderen vanaf 12 jaar: neem bij het optreden van klachten twee tot vier tabletten in na de maaltijd en voor het slapengaan, maximaal viermaal daags.

Wat kun je zelf doen tegen brandend maagzuur? ›

Wat kan je doen tegen maagzuur
 • Hoogstand van het hoofdeinde van het bed. Nachtelijke terugvloei van zuur wordt vermeden door het hoofdeinde van het bed te verhogen. ...
 • Vermijd voedsel dat zure terugvloei vergemakkelijkt. ...
 • Stop met roken. ...
 • Eet niet te veel en niet te laat 's avonds.
Feb 9, 2016

Wat is het verschil tussen gaviscon en gaviscon duo? ›

Gaviscon Suspensie

De suspensie neutraliseert de gevoelige maag en neutraliseert de maaginhoud. Binnen ons assortiment vind je ook de Gaviscon Duo Suspensie. Deze variant zorgt voor een dubbele werking, omdat het de stof antacida bevat. Dit neutraliseert het overtollige zuur en werkt nog effectiever.

Wat kun je doen om je maag te kalmeren? ›

In het algemeen geldt dat een vezelrijke, gevarieerde voeding, rustig kauwen, regelmatig eten en een goede mondverzorging kunnen helpen om maag-darmklachten te voorkomen of te verminderen.

Hoe breng je je maag tot rust? ›

Hieronder een aantal voedingsmiddelen die de spijsvertering ondersteunen en verzachtend werken voor de maag.
 • dranken: kruidenthee: venkel, kamille, zoethout, rooibos, sterrenmix. ...
 • gefermenteerd voedsel: kefir, biologische volle yoghurt, zuurkool, zuurdesembrood.
 • enzymrijk: papaja, ananas.

Wat zijn de symptomen van een indigestie? ›

Typische klachten van een indigestie kunnen zijn:
 • maagpijn,
 • een opgeblazen of vol gevoel, vooral na de maaltijd;
 • snel het gevoel hebben dat je genoeg gegeten hebt;
 • oprispingen;
 • boeren;
 • misselijkheid;
 • brandend maagzuur;
 • een ongemakkelijk of branderig gevoel in je bovenbuik.

Wat is het verschil tussen Rennie en Gaviscon? ›

Handelsinformatie. De combinatie van alginezuur met zuurbindende carbonaten, zoals calciumcarbonaat en magnesiumsubcarbonaat is sinds 1973 op de markt. Het is in kauwtabletten zonder recept verkrijgbaar onder de merknamen Gaviscon, Gaviscon Duo en Rennie Duo.

Is Gaviscon een Maagzuurbinder? ›

Deze maagzuurbinder vermindert juist de hoeveelheid zuur in de maag, waardoor te weinig van de antischimmelmiddelen in het bloed komt. Neem deze antischimmelmiddelen minimaal 2 uur vóór deze maagzuurbinder of 4 uur na deze maagzuurbinder.

Kun je lange tijd maagzuurremmers slikken? ›

Hoe lang mag je maagzuurremmers gebruiken? Als je maagzuurremmers bij de drogist koopt, moet deze je adviseren ze niet langer dan 14 dagen te slikken. Afhankelijk van je klachten kan de huisarts maagzuurremmers voorschrijven voor een langere periode om te voorkomen dat klachten terugkomen. Dat is niet voor niets.

Hoeveel tabletten Gaviscon kauwtabletten mag een volwassene maximaal per dag? ›

Voor oraal gebruik. Goed kauwen alvorens de tabletten door te slikken. Gebruik bij volwassenen, inclusief ouderen, en kinderen vanaf 12 jaar: neem bij het optreden van klachten twee tot vier tabletten in na de maaltijd en voor het slapengaan, maximaal viermaal daags.

Welke medicijnen bij Slokdarmontsteking? ›

Slokdarmontsteking wordt meestal behandeld met geneesmiddelen als zuurremmers (antacida en H2-receptorantagonisten) en protonpompremmers. Zuurremmers remmen de afscheiding van zuur in de maag. Protonpompremmers worden gebruikt om de aanmaak van zuur in de maag te remmen.

Wat is de oorzaak van maagpijn? ›

bepaalde voedingsmiddelen, bijvoorbeeld sterk gekruid of pittig eten, vet eten, chocolade, pepermunt en citrusvruchten. bepaalde dranken, zoals koffie, koolzuurhoudende dranken, zure dranken en alcohol. roken, waardoor de sluitspier tussen de maag en slokdarm kan verslappen.

Is Cola goed tegen brandend maagzuur? ›

Let op met (cafeïnevrije) koffie, cacao, cola, chocola, vruchtensap, bier en alcoholische dranken, pepermunt, ui en knoflook en scherpe kruiden. Deze kunnen de maag prikkelen.

Wat drinken bij brandend maagzuur? ›

Drink veel kraanwater, in kleine slokjes gedurende de dag. Water verdunt het maagzuur en laat het de goede kant op stromen. Drink geen grote glazen, een overvolle maag leidt juist weer tot oprispingen van zuur.

Is banaan goed tegen maagzuur? ›

BRANDEND MAAGZUUR: Bananen hebben een natuurlijk zuurwerend effect op het lichaam. Eet dus een banaan als u last hebt van brandend maagzuur. OCHTENDZIEKTE: Bananen eten tussen de maaltijden door houdt het bloedsuikerniveau op peil en vermijdt ochtendziekte.

Is Rennie een Maagzuurbinder? ›

Alle producten van Rennie zijn maagzuurbinders met een lokale werking, direct en alleen in de maag. Rennie wordt niet opgenomen in het bloed. Rennie zet overtollig maagzuur snel en effectief om in water en andere lichaamseigen stoffen.

Hoeveel Gaviscon kauwtabletten per dag? ›

Gebruik van Gaviscon Munt Kauwtabletten 48 X 250 Mg

Goed kauwen alvorens door te slikken. Volwassenen, met inbegrip van bejaarden, en kinderen ouder dan 12 jaar: wanneer de symptomen optreden 2 of 4 tabletten na de maaltijd en bij het slapengaan, tot 4 keer per dag.

Wat kost Gaviscon bij de apotheek? ›

Gaviscon prijs
Apotheekprijs:14,92 EUR
Uw prijs:13,14 EUR

Wat is een natuurlijke maagzuurremmer? ›

Venkel en gember zijn natuurlijke middelen tegen maagpijn

Beiden hebben een kalmerende werking op de maag. Zet bijvoorbeeld een lekkere thee met venkel en gember, of drink een glas alcoholvrije gemberbier.

Is yoghurt goed voor maagpijn? ›

5. Yoghurt. Tenzij je lactose-intolerant bent, helpt een kommetje natuurlijke yoghurt - vanwege de probiotica - om de balans in je maag te herstellen als je misselijk bent. Je kunt dan het beste kiezen voor naturel yoghurt, op die manier komen er weer meer gezonde bacteriën in je maag.

Wat moet je niet eten als je last hebt van maagzuur? ›

Alcohol, pepermunt, koffie, sterke thee, chocola, scherpe kruiden, koolzuurhoudende dranken en zuur vruchtensap van citrusfruit zoals citroen, grapefruit, mandarijn en sinaasappel veroorzaken vaak brandend maagzuur. Je kunt deze voeding beter vermijden.

Hoe lang kun je last hebben van maagzuur? ›

In het kort. Bij maagklachten kunt u last hebben van pijn boven in uw buik, brandend maagzuur en opboeren. Maak een afspraak met uw huisarts als u langer dan 2 of 3 maanden maagklachten heeft. Maagklachten kunnen erger worden door roken, voeding, medicijnen en stress.

Kan niet slapen door maagzuur? ›

Als je in bed ligt, kan het verhogen van je hoofd en schouders, met enkele centimeters, voorkomen dat het zuur naar je borst of keel stijgt en klachten veroorzaakt. Een wigvormig kussen of een paar klossen onder je bed die je hele bovenlichaam verheffen, kunnen wonderen doen als je probeert te slapen met reflux.

Wat zijn de symptomen van een maagontsteking? ›

De meest voorkomende symptomen van een maagontsteking zijn: Verminderde eetlust; Misselijkheid en overgeven; Brandende pijn in het bovenste deel van de buik.

Hoe moet je liggen met maagpijn? ›

Als je last hebt van je maag, kun je het best op je linkerzij slapen. Vanwege de plek waar onze organen zich bevinden, zet liggen op je linkerzij de minste spanning op je darmen en je sluitspier, waardoor je minder snel last krijgt van opborrelend maagzuur.

Hoe test je of het een maagzweer hebt? ›

Kijkonderzoek van de maag bij maagklachten. Voor een kijkonderzoek van de maag moet u naar het ziekenhuis. De maag-darm-lever-arts kijkt naar de binnenkant van uw slokdarm, maag en het eerste stukje darm na uw maag (twaalfvingerige darm). De arts kan zien of u bijvoorbeeld een ontsteking of maagzweer heeft.

Wat is een nerveuze maag? ›

Organische en functionele dyspepsie

Soms wordt het ook wel een nerveuze maag genoemd. Dyspepsie is de medische naam voor een verstoring in het spijsverteringskanaal. Je maag en darmen zijn dan uit balans met klachten als krampen, misselijkheid, vol gevoel, maagpijn en maagzuur tot gevolg.

Wat als gaviscon niet werkt? ›

Je kunt Gavison Duo Drank gebruiken totdat je klachten verdwenen zijn. Als je binnen 2 weken echter geen verbetering hebt of de maagklachten verergeren juist, neem dan contact op met een arts.

Wat is de veiligste maagzuurremmer? ›

PPIs remmen de aanmaak van het maagzuur en zijn het meest effectieve medicijn tegen zuurbranden. Naast zuurbranden zijn er ook nog andere indicaties waarvoor PPIs worden voorgeschoten. PPIs functioneren namelijk ook als maagbeschermer bij NSAIDs zoals Ibuprofen en Diclofenac en bloedverdunners.

Wat zijn de bijwerkingen van gaviscon? ›

Mogelijke klachten die dan kunnen optreden zijn huiduitslag, jeuk, moeite met ademen, duizeligheid en zwelling van het gezicht, de lippen, de tong of de keel. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan .

Wat als maagzuurremmers niet helpen? ›

Als u naar de huisarts gaat met uw klachten, zal de huisarts de diagnose brandend maagzuur eenvoudig kunnen stellen, maar soms is verder onderzoek nodig. Bijvoorbeeld als de klachten niet afnemen door maagzuurremmers of als de klachten eerst verdwijnen en dan weer terugkomen.

Wat is een zware maagzuurremmer? ›

U kunt maagzuurremmers gebruiken als u een langere werking wenst bij uw maagklachten, zoals bij nachtelijke zuurbranden. Voorbeelden van H2-blokkers zijn cimetidine, famotidine, nizatidine en ranitidine. Lage sterktes kunt u bij de drogist of apotheek kopen. Hogere sterktes worden op recept voorgeschreven door uw arts.

Hoe lang duurt het voor maagzuurremmers werken? ›

Omeprazol remt de aanmaak van maagzuur. Doordat er minder zuur in de maag komt, kan het maagslijmvlies genezen. U merkt binnen enkele dagen dat u minder last heeft van uw maag. Het kan echter 4 tot 8 weken duren voor een zweer is genezen.

Is gaviscon een maagzuurremmer? ›

Hoe werkt Gaviscon? Ons hoofdbestanddeel, natriumalginaat, is afgeleid van natuurlijk zeewier dat geoogst is langs de kusten van Noorwegen. Het legt een beschermende laag aan op de irriterende maaginhoud. Gaviscon Duo-producten bevatten bovendien maagzuurremmers die overtollig zuur in water omzetten.

Hoeveel maagzuurremmers per dag? ›

Volwassenen (incl. ouderen) Aanbevolen begindosering 60 mg 1×/dag, vervolgens individueel aanpassen, in het algemeen 20–120 mg per dag en de behandeling voortzetten zolang dit klinisch noodzakelijk is. Doseringen boven 80 mg per dag in 2 doses innemen.

Kun je brandend maagzuur te lijf gaan zonder pillen? ›

Vooral vet en alcohol zijn berucht, maar ook sinaasappelsap, chocolade en koffie kunnen het sluitspiertje verslappen of de productie van zuur doen toenemen. 'Sommige mensen krijgen vaker last als ze veel vezels eten', meldt Witteman.

Hoe lang duurt een ontstoken slokdarm? ›

Meestal helpen de adviezen en medicijnen goed. Uw klachten worden minder of gaan weg. Na 8 tot 12 weken krijgt u weer een kijkonderzoek van uw slokdarm en maag. De maag-darm-lever-arts vertelt wanneer u verder controles krijgt.

Is gaviscon zonder voorschrift? ›

Je hebt geen voorschrift nodig om dit geneesmiddel te verkrijgen bij je apotheker.

Hoe gebruik je een maagbeschermer? ›

Neem de tabletten heel in, zonder te kauwen. Hoelang u pantoprazol moet gebruiken, hangt af van uw ziekte. Soms moet u het langdurig gebruiken, zodat de maagklachten niet terugkomen. U kunt misselijk worden of buikpijn krijgen.

Hoe weet ik of ik een slokdarmontsteking heb? ›

Een slokdarmontsteking (oesogafitis) is een ontsteking van de slokdarmwand. Veelvoorkomende symptomen van een slokdarmontsteking zijn: slikklachten, pijn of een branderig gevoel achter de borst of in de maagstreek, boeren en oprispingen. In zeldzame gevallen kunnen er bloedingen in de slokdarm plaatsvinden.

Hoe voelt slokdarmontsteking aan? ›

Klachten die ontstaan door een ontstoken slokdarm zijn bijvoorbeeld: Brandend maagzuur. Het opboeren van eten of drinken. Hierbij kan er zuur eten of drinken uit uw maag omhoog komen, wat pijnlijk kan zijn of een branderig gevoel kan geven in de keel.

Welk symptoom past bij een tumor gezwel in de slokdarm? ›

De meest voorkomende klacht bij slokdarmkanker is het gevoel dat eten blijft hangen of niet goed zakt. Dit heet ook wel passageklachten. Een tumor in de slokdarm kan ervoor zorgen dat eten kan blijven hangen of blijven steken. Je kunt ook het gevoel hebben dat het eten niet goed of langzamer naar beneden zakt.

Hoe krijg je maagzuur snel weg? ›

Huismiddeltjes die helpen bij brandend maagzuur

Havervlokken binden het zuur en zorgen zo voor verlichting. Speeksel heeft een verlichtende werking: dus neem een kauwgompje om de speekselaanmaak te bevorderen. Een glas (warme) magere melk: calcium heeft een verlichtende werking.

Wat moet je doen bij een indigestie? ›

Wat kun je zelf doen tegen dyspepsie?
 1. Eet niet te veel, niet te vet en pas op met gekruid voedsel.
 2. Drink geen of weinig koffie, frisdrank en alcohol.
 3. Eet niet te snel en kauw goed.
 4. Zorg dat je niet meteen na de maaltijd gaat liggen.
 5. Vermijd knoflook, peulvruchten, ui en koolsoorten.
 6. Drink voldoende water.
Mar 22, 2023

Hoeveel tabletten gaviscon kauwtabletten mag een volwassene maximaal per dag? ›

Voor oraal gebruik. Goed kauwen alvorens de tabletten door te slikken. Gebruik bij volwassenen, inclusief ouderen, en kinderen vanaf 12 jaar: neem bij het optreden van klachten twee tot vier tabletten in na de maaltijd en voor het slapengaan, maximaal viermaal daags.

Is gaviscon een Maagzuurbinder? ›

Deze maagzuurbinder vermindert juist de hoeveelheid zuur in de maag, waardoor te weinig van de antischimmelmiddelen in het bloed komt. Neem deze antischimmelmiddelen minimaal 2 uur vóór deze maagzuurbinder of 4 uur na deze maagzuurbinder.

Wat moet je doen als je een maagzweer hebt? ›

Voedingsadviezen bij een maagzweer zijn:
 1. Eet gezond. Eet voeding met veel vezels. ...
 2. Drink genoeg: minstens 1,5 liter per dag. ...
 3. Neem geen eten of drinken waar u klachten van krijgt. ...
 4. Stop niet met verschillende producten tegelijk. ...
 5. Verspreid uw maaltijden over de dag. ...
 6. Eet rustig en kauw goed. ...
 7. Eet niet vlak voor u gaat slapen.
Feb 28, 2021

Hoeveel maagzuur tabletten mag je per dag? ›

Gebruik niet meer dan 11 tabletten per 24 uur. Indien de symptomen langer dan 14 dagen aanhouden, neem dan contact op met uw arts om een mogelijke ernstige ziekte uit te sluiten. Vermijd langdurig gebruik.

Wat is het verschil tussen Rennie en gaviscon? ›

Handelsinformatie. De combinatie van alginezuur met zuurbindende carbonaten, zoals calciumcarbonaat en magnesiumsubcarbonaat is sinds 1973 op de markt. Het is in kauwtabletten zonder recept verkrijgbaar onder de merknamen Gaviscon, Gaviscon Duo en Rennie Duo.

Wat is verzachtend voor de maag? ›

Hieronder een aantal voedingsmiddelen die de spijsvertering ondersteunen en verzachtend werken voor de maag. dranken: kruidenthee: venkel, kamille, zoethout, rooibos, sterrenmix. Water met 2 eetlepels appelazijn (voor het eten).

Hoe weet je dat je een maagontsteking hebt? ›

De meest voorkomende symptomen van een maagontsteking zijn: Verminderde eetlust; Misselijkheid en overgeven; Brandende pijn in het bovenste deel van de buik.

Hoe herken je Maagslijmvliesontsteking? ›

Klachten en symptomen bij acute maagslijmvliesontsteking

Pijn in de maagstreek. Misselijkheid. Een opgeblazen gevoel. Soms (bloed)braken.

Hoe herken je een Barrett slokdarm? ›

Sommige mensen met een Barrett slokdarm hebben helemaal geen klachten. Anderen hebben jarenlang last van brandend maagzuur. De klachten die daarbij horen zijn oprispingen en pijn bij het borstbeen. Door het brandend maagzuur kan de slokdarm gaan ontsteken.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated: 01/12/2023

Views: 5466

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.